نمایندگان شرکت مانا الماس فاطمی ( فیلجون )

ردیف

شخص / شرکت

کشور / استان

شهر

1آقای صدام عبد الجبارعراقنجف
2شرکت سپاهان پخش ساداتاصفهاناصفهان
3آقای پذیرابرازجانبوشهر
4آقای مهدویخراسان رضویمشهد
5آقای قاعدیکهکیلویه و بویر احمدنورآباد ممسنی و یاسوج
6آقای برهانیخراسان رضویکاشمر
7آقای خالقیخوزستانآبادان
8آقای پروینخوزستاناهواز
9آقای هرمزیفارسشیراز
10آقای توکلیگیلانرشت
11آقای نامدارفارسلارستان
12آقای هاشمیهرمزگانبندر عباس
13آقای گلچینسمناندامغان
14آقای دریسخوزستانماهشهر
15آقای درویشیگلستانگرگان
16آقای عظیمیچهارمحال و بختیاریشهرکرد